JAVNI POZIV ZA PRODAJU POSLOVNIH PROSTORA

Pon, 07. Jun. 2021.JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda u svrhu prodaje poslovnih prostora u vlasništvu „Mellain“ d.o.o. Tuzla

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica  koja blagovremeno podnesu kompletiranu prijavu na javni poziv sa dokumentacijom niže pobrojanom i ponuđenom cijenom koja je jednaka ili veća od početne cijene. Početne cijene su bez uračunatog PDV-a (17%). Na izlicitiranu cijenu kupac je dužan platiti na ime poreza na dodanu vrijednost i iznos određen važećim propisima.

Postoji mogućnost zakupa svih poslovnih prostora iz ovog javnog poziva o čemu će se sa zainteresovanim stranama posebno dogovarati.

             

  Pismena ponuda na Javni poziv treba da sadrži:

- Čitko naznačen naziv firme ili ime i prezime fizičkog lica, adresu, odnosno sjedište firme i kontakt telefona ponuđača; 

- Dokaz o identitetu podnosioca prijave – kopija lične karte, prijave mjesta prebivališta, aktuelni izvod iz sudskog registra ili rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti, identifikacioni broj (ovjerene kopije) za ponuđače koji imaju registrovanu djelatnost,

- Redni broj i adresu poslovnog prostora sa tabele, za koji se ponuda podnosi, kao i namjenu, odnosno djelatnost koju ponuđač      ima namjeru obavljati u prostoru i ponuđenu cijenu po m2 izraženu u KM, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa  utvrđenog ovim Javnim pozivom, a cijena treba da bude integralni dio teksta koja se ne smije ispravljati.

Visina ponuđene cijene je opredjeljujući faktor za utvrđivanje najpovoljnije ponude, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom. U slučaju da dva ili više učesnika na Javnom pozivu ponude isti iznos zakupnine po m2, cijeniće se referense ponuđača, djelatnost, broj zaposlenih radnika i sl.

Javni poziv će se objaviti u jednom od dnevnih listova sa područja FBiH, portalu Akta.ba, web-stranici Preduzeća i isti ostaje otvoren do 31.12.2021. godine, do 12:00 časova.

Kovertirane prijave sa jasno navedenim elementima ponude, te potrebnim dokazima o identitetu podnosioca prijave, sa čitko naznačenim imenom i prezimenom, nazivom firme, adresom i brojem telefona podnosioca ponude, dostaviti lično ili putem pošte na protokol Društva:

"Mellain" d.o.o. Tuzla, u ulici Aleja Alije Izetbegovića br. 3

sa naznakom "Javni oglas za poslovne prostore".

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

PREUZIMANJE DOKUMENATA